.
.
.

Tổng hợp 5 đề thi giữa kì 1 toán 1 từ cơ bản đến nâng cao 2022-2023 (có giải)

Tổng hợp 5 đề thi giữa kì 1 toán 1 2022-2023 mới (có giải)

Lớp 1 – Tiểu học là khoảng thời gian quan trọng trong cuộc đời đi học của trẻ. Đó là vì đây là khoảng thời gian trẻ phải thích nghi khi chuyển giao môi trường từ mẫu giáo sang bậc tiểu học. Vậy nên để có thể giúp các con làm quen với cách học và đặc biệt là cách thi, các phụ huynh nên cho các em tham khảo và thử sức trải nghiệm các dạng bài tập khác nhau. Do đó, Bamboo sẽ chia sẻ 5 đề thi giữa kì 1 toán 1 từ cơ bản đến nâng cao 2022 – 2023 kèm theo lời giải để phụ huynh và các em học sinh có thể tham khảo dễ dàng.

Đề 1

PHẦN ĐỀ THI GIỮA KỲ 1 LỚP 1 – ĐỀ 1

Câu 1: Cho các số: 0, 5, 2, 10, 3, 9

a) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé.

b) Sắp xếp các số trên theo thứ từ bé đến lớn.

Câu 2: Tính:

Đề thi giữa kì 1 lớp 1 - Đề 1 

Câu 3: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

a) 2 … 3

b) 4 + 1 … 4

c) 2 + 0 … 2

d) 2 … 1 + 3

Câu 4: Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1

Câu 5: Cho hình vẽ:

Hình vẽ trên có … hình tam giác.

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án

PHẦN ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA KỲ 1 LỚP 1 – ĐỀ 1

Câu 1:

a) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé: 10; 9; 5; 3; 2; 0

b) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn: 0; 2; 3; 5; 9; 10

Câu 2:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 chi tiết

Câu 3: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

a) 2 < 3

b) 4 + 1 > 4

c) 2 + 0 = 2

d) 2 < 1 + 3

Câu 4:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1

Câu 5:

Hình vẽ trên có 3 hình tam giác.

Tổng hợp 5 đề thi giữa kì 1 toán 1 từ cơ bản đến nâng cao 2022-2023 (có giải)

Đề 2

 PHẦN ĐỀ THI GIỮA KỲ 1 LỚP 1 – ĐỀ 2

Câu 1: Tính:

a. 2 + 3 = …

3 + 3=…

1 + 4 = …

2 + 4 =…

b. 1 + 4 + 3 = …

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm?

a. ……. + 4 = 6

…….. = 3 + 2

3 + …… = 7

8 = ….. + 3

b.

1 ….… 3 4

5 < ….. < 7

Câu 3: Điền dấu > ,< , =

2 + 3 … 4

4 + 0 ….. 5

3 + 1 ….. 2 + 3

3 + 3 ….. 4

Câu 4.

a. Khoanh vào số bé nhất: 5 , 1 , 4 , 3 , 2 , 7 , 9

b. Khoanh vào số lớn nhất: 5 , 7 , 9 , 4 , 2 , 6 , 8

Câu 5. Viết các số 8; 4; 2; 5; 6; 9

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………..

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………..

Câu 6.

a. Các số bé hơn 10 là: ………….

b. Trong các số từ 0 đến 10:

– Số bé nhất là: …….

– Số lớn nhất là: …..

Câu 7: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Hình bên có:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 1

A. 4 hình tam giác

B. 5 hình tam giác

C. 6 hình tam giác.

D. 7 hình tam giác.

PHẦN ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA KỲ 1 LỚP 1 – ĐỀ 2

Câu 1:

a. 2 + 3 = 5

3 + 3 = 6

1 + 4 = 5

2 + 4 = 6

b. 1 + 4 + 3 = 8

2 + 3 + 3 = 8

Câu 2:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 1

Câu 3:

2 + 3 > 4

4 + 0 < 5

3 + 1 < 2 + 3

3 + 3 > 4

Câu 4:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 1

Câu 5:

Viết các số 8; 4; 2; 5; 6; 9:

a.Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2; 4; 5; 6; 8; 9

b.Theo thứ tự từ lớn đến bé: 9; 8; 6; 5; 4; 2

Câu 6:

a. Các số bé hơn 10 là: 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0

b. Trong các số từ 0 đến 10:

– Số bé nhất là số 0

– Số lớn nhất là số 10

Câu 7:

C. 6 hình tam giác

Tổng hợp 5 đề thi giữa kì 1 toán 1 từ cơ bản đến nâng cao 2022-2023 (có giải)

Đề 3

PHẦN ĐỀ THI GIỮA KỲ 1 LỚP 1 – ĐỀ 3

Câu 1: Viết số thích hợp vào ô trống

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 2: Nối ô trống với số thích hợp

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 3: Điền số thích hợp?

8 < …..                       9 < …..                       6 < ….. < 8

….. > 7                      10 > …..                      8 < ….. < 10

Câu 4: Viết số thích hợp vào ô trống:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 5: Tính:

a.

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

b. 5 + 0 + 2 = ….

6 + 1 + 2 = …..

1 + 2 + 3 = …..

4 + 3 + 2 = …..

Câu 6: Nối ô trống với số thích hợp:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 7: Chọn câu trả lời đúng

Hình bên có bao nhiêu hình vuông?

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

A. 1 hình vuông

B. 3 hình vuông

C. 4 hình vuông

D. 5 hình vuông

PHẦN ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA KỲ 1 LỚP 1 – ĐỀ 3

Câu 1:

Đáp án Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 2:

Đáp án Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 3:

Đáp án Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 4:

Đáp án Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 5:

Đáp án Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 6:

Đáp án Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 7:

D. 5 hình vuông.

Đề 4

PHẦN ĐỀ THI GIỮA KỲ 1 LỚP 1 – ĐỀ 4

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống

1 + … = 3

… + 3 = 5

… + 2 = 7

… + 0 = 6

Câu 2: Tính

1 + 2 + 4 = …

4 + 0 + 3 = …

2 + 3 + 4 = …

3 + 4 + 2 = …

Câu 3: Nối ô trống với số thích hợp

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

 

 

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

5 > … > … > 2                                          7 > … > … > … > 3

Câu 5: Số?

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 6: Viết phép tính thích hợp

Toàn có 3 viên bi, Lâm có 2 viên bi. Hỏi hai bạn có bao nhiêu viên bi?

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 7: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Hình bên có:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 8: Viết phép tính thích hợp

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Tham khảo ngay: Tổng hợp đề thi tin học trẻ tiểu học, THCS, THPT có đáp án

PHẦN ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA KỲ 1 LỚP 1 – ĐỀ 4

Câu 1:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 2:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 3:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 4:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 5:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 6:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 7:

– S

– Đ

Câu 8:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Đề 5

PHẦN ĐỀ THI GIỮA KỲ 1 LỚP 1 – ĐỀ 5 (NÂNG CAO)

Phần I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Số bé nhất có một chữ số là:

A. 1

B. 0

C . 2

Câu 2: Số lớn nhất trong các số: 1 , 9 , 4 , 7 là:

A. 7

B. 4

C . 9

Câu 3: Phép tính nào sai?

A. 5 – 3 = 2

B. 3 + 2 = 6

C . 5 – 4 = 1

Câu 4: Viết phép tính thích hợp:

Đề thi giữa kì 1 lớp 1 nâng cao

Câu 5: Số còn thiếu trong dãy số: 1, ….. ,3 , ….. , 5, …, 7 là:

A. 0 , 2

B. 2 , 4

C. 6 , 4

Câu 6: Kết quả của phép tính: 5 – 1 + 1 = …..?

A. 5

B. 3

C. 2

Phần II. Tự luận

Câu 7: Điền số thích hợp vào ô trống.

Toán lớp 1

Câu 8: Viết các số: 7, 2, 8, 6, 4

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé

Câu 9: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

0 … 4

9 … 2 + 3

7 … 7

3 + 1 … 2

4 … 4 + 0

Câu 10: Tính

4 + 0 = …

1 + 2 + 1 = …

2 + 0 + 3 = …

Câu 11: Cho hình vẽ:

Hình vẽ trên có bao nhiêu hình tam giác?

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án

PHẦN ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA KỲ 1 LỚP 1 – ĐỀ 5 (NÂNG CAO)

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: B

Câu 2: C

Câu 3: B

Câu 4: 3 + 2 = 5

Câu 5: B

Câu 6: A

Phần II. Tự luận

Câu 7:

Toán lớp 1

Câu 8:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2; 4; 6; 7; 8

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 8; 7; 6; 4; 2

Câu 9:

0 < 4

9 > 2 + 3

7 = 7

3 + 1 > 2

4 = 4 + 0

Câu 10:

4 + 0 = 4

1 + 2 + 1 = 4

2 + 0 + 3 = 5

Câu 11:

Hình vẽ trên có 6 hình tam giác.

Tải bộ đề thi giữa kì 1 Toán 1 (CÓ ĐÁP ÁN)

[su_button url=”https://docs.google.com/document/d/103PSpBzA7-sCCdsZC5fAkNImKlrbM2OLN4SY3nyKmSM/edit?usp=sharing” target=”blank” background=”#a0e54e” color=”#ffffff” size=”6″]TẢI NGAY BỘ ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN 1[/su_button]

Xem thêm: 

Trên là những đề thi toán giữa kỳ dành cho lớp 1 được sắp theo thứ tự độ khó tăng dần cho năm học 2022 – 2023 có lời giải. Mong là những thông tin trên sẽ giúp phụ huynh và trẻ nhỏ có thêm cơ hội được rèn luyện và trải nghiệm với các dạng bài tập khác nhau. 

Facebook
Pinterest

Bài viết liên quan

Đăng ký tư vấn và
Đặt lịch tham quan