.
.
.

Bộ đề thi giữa kì 1 toán 9 từ cơ bản đến nâng cao có đáp án mới nhất 2022-2023

Bộ đề thi giữa kì 1 toán 9 từ cơ bản đến nâng cao có đáp án

Để học tốt và đạt kết quả cao trong các bài thi lớp 9 – THCS, dưới đây là 4 bộ đề thi giữa kì môn Toán lớp 9 (có đáp án) được Bamboo School soạn sát theo đề thi chính thức. Hi vọng với 4 bộ đề thi này sẽ giúp các bạn học sinh nâng cao hiệu quả ôn tập và đạt kết quả thi thật tốt!

ĐỀ 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa kì – Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Toán lớp 9

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1 (2 điểm).

1. Thực hiện phép tính.

2. Tìm điều kiện của x để các biểu thức sau có nghĩa:

Bài 2 (2,0 điểm).

1. Phân tích đa thức thành nhân tử.

  1. ab + b√a + √a +1 (với a ≥ 0)
  2. 4a + 1 (với a < 0)

2. Giải phương trình:

Bài 3 (2,0 điểm. Cho biểu thức:

(với x > 0; x ≠ 1)

a. Rút gọn biểu thức A.

b. Tìm x để  A = 5/3

Bài 4 (3,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BC = 8cm, BH = 2cm.

a. Tính độ dài các đoạn thẳng AB, AC, AH.

b. Trên cạnh AC lấy điểm K (K ≠ A, K ≠ C), gọi D là hình chiếu của A trên BK. Chứng minh rằng: BD.BK = BH.BC.

c. Chứng minh rằng: SBHD = 1/4.SBKC.cos2∠ABD

Bài 5 (0,5 điểm).

Cho biểu thức P = x3 + y3 – 3(x + y) + 1993. Tính giá trị biểu thức P với:

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Bài 1.

1. Thực hiện phép tính

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 1)

2. Tìm điều kiện của x để biểu thức có nghĩa

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 1)

Bài 2.

1. Phân tích đa thức thành nhân tử:

2. Giải phương trình

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 1)

⇔ x + 1 = 25 ⇔ x = 24 (thỏa mãn điều kiện xác định)

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 24

Bài 3.

a. Rút gọn biểu thức

Bài 4.

a.

Ta có ΔABC vuông tại A, đường cao AH

⇒ AB2 = BH.BC = 2.8 = 16 (hệ thức lượng trong tam giác vuông)

⇒  AB = 4cm (Vì AB > 0)

Mà BC2 = AB2 + AC2 (Định lý Pitago trong tam giác vuông ABC)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 1)

Có HB + HC = BC ⇒ HC = BC – HB = 8 – 2 = 6 cm

Mà AH2 = BH.CH = 2.6 = 12 (hệ thức lượng trong tam giác vuông)

b.

Ta có ΔABK vuông tại A có đường cao AD

⇒ AB2 = BD.BK (1)

Mà AB2 = BH.BC (chứng minh câu a)  (2)

Từ (1) và (2) suy ra BD.BK = BH.BC

c.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 1)

Bài 5.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 1)

ĐỀ 2

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa kì – Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Toán lớp 9

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1 (2,5 điểm). Cho biểu thức:

a) Rút gọn biểu thức

b) Tìm giá trị của x để A = 3/2

Bài 2 (2 điểm). Thực hiện phép tính:

Bài 3 (2 điểm). Giải phương trình:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 2)

Bài 4 (3,5 điểm). Cho tam giác ABC có cạnh AB = 12cm, AC = 16cm, BC = 20cm. Kẻ đường cao AM. Kẻ ME vuông góc với AB.

a) Chứng minh tam giác ABC là tam giác vuông.

b) Tính độ dài AM, BM.

c) Chứng minh AE.AB = AC2 – MC2

d) Chứng minh AE.AB = MB.MC = EM.AC

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Bài 1.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 2)

Bài 2.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 2)

Bài 3.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 2)

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {2;7}

Bài 4.

a)

Xét tam giác ABC có:

BC2 = 202 = 400

AB2 + AC2 = 122 + 162 = 400

⇒ BC2 = AB2 + AC2

Nên tam giác ABC vuông tại A (theo định lí Pi-ta-go đảo)

b)

  • Xét tam giác ABC vuông tại A (cmt) có AM là đường cao nên:

AM. BC = AB. AC (hệ thức lượng trong tam giác vuông)

⇒ AM = (AB.AC)/BC = (12.16)/20 = 9,6 (cm)

c)

  • Xét tam giác AMB vuông tại M có ME là đường cao nên:

AE. AB = AM2 (hệ thức lượng trong tam giác vuông) (1)

Xét tam giác AMC vuông tại M có:

AC= AM2 + MC2 (định lí Pi-ta-go)

⇒ AM2 = AC2 – MC2 (2)

Từ (1) và (2) suy ra AE.AB = AC2 – MC2

d)

  • Xét ΔAEM và ΔCAB có;

∠EAM = ∠ACB (vì cùng phụ với ∠MAC)

∠AEM = ∠CAB = 900

Suy ra ΔAEM đồng dạng ΔCAB (g.g)

⇒ AE/CA = EM/AB ⇒ AE.AB = AC.EM

  • Xét tam giác ABC vuông tại A có AM là đường cao nên

MB.MC = MA2 (hệ thức lượng trong tam giác vuông)

Lại có AE.AB = AM2 (cmt)

Do đó AE.AB = AC.EM = MB.MC = AM2

 

ĐỀ 3

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa kì – Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Toán lớp 9

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1. (2 điểm) Tính giá trị của biểu thức:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 3)

Bài 2.(2 điểm) Cho biểu thức:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 3)

1. Rút gọn C;

2. Tìm x để 5/2.

Bài 3.(2 điểm) Giải phương trình

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 3)

Bài 4.(3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Độ dài BH = 4cm và HC = 6cm.

1. Tính độ dài các đoạn AH, AB, AC.

2. Gọi M là trung điểm của AC. Tính số do góc AMB (làm tròn đến độ).

3. Kẻ AK vuông góc với BM (K ∈ BM). Chứng minh: ΔBKC đồng dạng với ΔBHM.

Bài 5.(0,5 điểm) Cho biểu thức: P = x3 + y3 – 3(x + y) + 2020

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 3)

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Bài 1.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 3)

Bài 2.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 3)

Bài 3.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 3)

ĐKXĐ: x ≤ -3; x ≥ 3. Vậy nghiệm của phương trình là x = 3 và x = 6.

Bài 4.

 

1. ΔABC vuông tại A, có đường cao AH.

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 3)

2. Do M là trung điểm của AC nên AM = 1/2AC = √15 (cm)

Xét ABM vuông tại A:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 3)

3. Xét ΔABM vuông tại A, có AK là đường cao

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông

AB2 = BK.BM (1)

ΔABC vuông tại A, có đường cao AH.

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông

AB2 = BH.BC (2)

Từ (1) và (2) ta có:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 3)

Xét ΔBKC và ΔBHM có:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 3)

⇒ ΔBKC đồng dạng với ΔBHM (c.g.c) (đpcm)

Bài 5.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 3)

ĐỀ 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa kì – Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Toán lớp 9

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1 (1,5 điểm). Tính giá trị của các biểu thức sau:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 4)

Bài 2 (2 điểm). Giải các phương trình sau:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 4)

Bài 3 (2,5 điểm). Cho biểu thức:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 4)

a) Tính giá trị của A khi a = 16

b) Rút gọn biểu thức P = A/B

c) So sánh P với 1

Bài 4 (3,5 điểm).

1. (1 điểm)

Một chiếc tivi hình chữ nhật màn hình phẳng 75 inch (đường chéo tivi dài 75 inch) vói góc tạo bởi chiều rộng và đường chéo là 53°08′. Hỏi chiếc ti vi ấy có chiều dài, chiều rộng là bao nhiêu? Biết 1 inch = 2,54cm (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

2. (2,5 điểm)

Cho tam giác EMF vuông tại M có đường cao MI. Vẽ IP vuông góc với ME (P thuộc ME), IQ vuông góc với MF (Q thuộc MF).

a) Cho biết ME = 4cm, sin∠MFE = 3/4. Tính độ dài các đoạn EF, EI, MI.

b) Chứng minh: MP.PE + MQ.QF = MI2

Bài 5 (0,5 điểm).

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau dây:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 4)

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Bài 1.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 4)

Bài 2.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 4)

Phương trình (*) có nghĩa ⇔ x – 2 ≥ 0 ⇔ x ≥ 2 (2)

Kết hợp (1) và (2) suy ra: x = 2 là điều kiện để phương trình có nghĩa.

Thử lại x = 2 vào phương trình ta có:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 4) (luôn đúng)

Vậy x = 2 là nghiệm.

Bài 3.

a) Thay a = 16 (tm đkxđ) vào A ta được:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 4)

Vậy với x = 16 thì A = 5

b) Ta có:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 4)

c) So sánh P với 1.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 4)

Bài 4.

1.

 

Màn hình chiếc ti vi là hình chữ nhật ABCD.

Đổi: 75 inch = 190,5cm

Xét tam giác vuông ABD có:

AD = BD. sin53°08′ ≈ 152,4 cm

AB = BD. cos53°08′ ≈ 114,3 cm

2.

 

Vẽ hình đúng đến câu a)

a) Xét tam giác MEF vuông tại M có:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 4)

b) Dùng hệ thức lượng trong tam giác vuông:

+) ΔMIE vuông tại I có: MP.PE = IP2

+) ΔMIF vuông tại I có: MQ.QF = IQ2

+) Xét tứ giác MPIQ có:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 4)

nên tứ giác MPIQ là hình chữ nhật

Suy ra IQ = MP.

Vậy: MP.PE + MQ.QF = IP2 + IQ2 = IP2 + MP2 = MI2 ( Định lí Pi-ta-go cho tam giác vuông MIP) – đpcm.

Bài 5.

[su_button url=”https://docs.google.com/document/d/1GeRPOx-CUH_y2SnjM1FHewqwue4oAeZzfLNivVdztZM/edit?usp=sharing” target=”blank” background=”#a0e54e” color=”#ffffff” size=”6″]TẢI NGAY BỘ ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN 9[/su_button]

Xem thêm:

Trên đây là tổng hợp bộ đề giúp cho các bạn học sinh lớp 9 có thể thêm nguồn tham khảo để luyện tập trước kì thi giữa kì I lớp 9 lần này. Hy vọng bộ đề có thể giúp cho các bạn quen với các dạng bài và có sự chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. Chúc các bạn học sinh có một kì thi thật tốt

Facebook
Pinterest

Bài viết liên quan

Đăng ký tư vấn và
Đặt lịch tham quan